Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


 
 
 
 
 
Κέρκυρα,  17 Απριλίου 2013
    Προς: Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Κέρκυρας
 
 
 
 
 
        
               Θέμα: «Κάλεσμα Συλλόγου για συζήτηση».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Αγαπητοί συνάδελφοι,

     οι υπογραφόμενοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κέρκυρας,

     με αφορμή το κάλεσμα για συζήτηση, στις 17 Απριλίου, σχετικά με το θέμα της

     αξιολόγησης, σας κοινοποιούν τις θέσεις τους επί του θέματος.

 

 

     Αναστασία Λίβερη

Φ  Φωτεινή Κουρή

     Σοφία Μπρισένιου

     Μαρία Ζερβού

     Δημήτριος ΤζανετήςΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Σχετικά με το Σχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση, οι σχολικοί σύμβουλοι Α΄θμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συναδέλφους τους, αφού μελέτησαν λεπτομερώς το σχέδιο Π.Δ., έχουν να επισημάνουν τα εξής:

Eίναι επί της αρχής υπέρ της αξιολόγησης στην εκπαίδευση και δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωσή του σχεδίου ΠΔ. ώστε να θεσμοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, το οποίο, απαλλαγμένο από στεγνές δημοσιοϋπαλληλικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα διαδικασίες, θα συμβάλει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους εκπαιδευτικούς στο δύσκολο και ευαίσθητο έργο τους.

Το σχέδιο ΠΔ δεν κινείται στο πλαίσιο αρχών που η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) είχε δημοσιοποιήσει και αποστείλει στο ΥΠΑΙΘΠΑ, ενώ η εφαρμογή του αναδεικνύει ως κυρίαρχη την γραφειοκρατική - διοικητική διάσταση των στελεχών εκπαίδευσης και υποβαθμίζει τον καθοδηγητικό, επιμορφωτικό και παιδαγωγικό - επιστημονικό ρόλο των Σχολικών Συμβούλων.

Το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ κρίνεται πρόχειρο, περιέχει αποσπασματικές, ακόμη και άδικες  διατάξεις, χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις ελλείψεις και ασάφειες και δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά ένα σύνθετο, εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ώστε και μέσω αυτής να επιδιωχθεί η βελτίωση της Εκπαίδευσης.

Εφόσον οι αξιολογικές διαδικασίες στο χώρο της Εκπαίδευσης δεν αποδεσμεύονται από τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και κυρίως από τις διατάξεις περί ποσοστώσεων κατά τις προαγωγές, η εφαρμογή του ΠΔ θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο για ουσιαστικούς και λειτουργικούς λόγους.

Το σχέδιο ΠΔ δεν έλαβε υπόψη του θετικές προτάσεις του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής, την οποία το ίδιο το ΥΠΑΙΘΠΑ είχε συστήσει, κινείται δε περισσότερο σε διοικητικό άξονα και λιγότερο σε εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχέδιο Π.Δ δεν υπάρχει ούτε μια απλή αναφορά στην ανάγκη σύνδεσης της αξιολόγησης με ένα σταθερό και διευρυμένο σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό βελτίωσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ούτε επίσης υπάρχει η παραμικρή αναφορά σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης, αξιολόγηση δομών, πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών βιβλίων.

 


Ανάμεσα στις αδυναμίες του σχεδίου Π.Δ. επισημαίνουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες:

• Το ΠΔ περιλαμβάνει μη έγκυρα αξιολογικά σχήματα, όπου στελέχη αξιολογούνται για ανύπαρκτο ή δευτερεύοντα αλλά όχι για κύριο ρόλο ή περιγράφεται αξιολόγηση χωρίς λογική σχέση αξιολογητή-αξιολογούμενου. Για παράδειγμα: Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων προβλέπεται να αξιολογούνται από τους Σχολικούς Συμβούλους για διδακτικά καθήκοντα και όχι για τον παιδαγωγικό καθοδηγητικό τους ρόλο στη σχολική μονάδα.

Προβλέπεται αξιολογικό σχήμα, στο οποίο δεν υπάρχει άμεση υπηρεσιακή σχέση αξιολογητή-αξιολογούμενου, με τον αξιολογητή να μη γνωρίζει καν τον αξιολογούμενο (π.χ. οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων, αντί να αξιολογούνται σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Διεύθυνσης, προβλέπεται να αξιολογούνται σε επίπεδο Περιφέρειας από τον Προϊστάμενο ΕΠΚ).

Η περιγραφική κλίμακα αξιολόγησης συγκεκριμένων κριτηρίων είναι ασύμβατη με την πραγματικότητα, το ουσιαστικό έργο και τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις που αναφέρονται στον τομέα της επιστημονικής επάρκειας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, είναι τουλάχιστον υπερβολικές και έξω από την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Υπάρχουν ασαφείς διατυπώσεις, οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες. Στα τεκμήρια της αξιολογικής διαδικασίας δεν περιλαμβάνονται όσα προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Οι προβλεπόμενες στο σχέδιο ΠΔ χρονικές περίοδοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στις εκτεταμένες γεωγραφικά περιοχές ευθύνης Σχολικών Συμβούλων, είναι προδήλως ασφυκτικές, μη ρεαλιστικές και ουσιαστικά μη αποτελεσματικές.

Η διαδικασία των ενστάσεων είναι αόριστη. Ενώ αναφέρεται ότι οι ενστάσεις ανατίθενται στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και τις Ε.Α.Ε.Ε., δεν έχουν νομοθετηθεί τα σχετικά όργανα, δεν καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητές τους, ούτε γίνεται αναφορά σε μελλοντικά νομοθετήματα που θα τα καθορίζουν. Επίσης, δεν περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο τα όργανα εκδίκασης ενστάσεων θα αποφαίνονται ως προς τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη ότι οι ενστάσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων θα εκδικάζονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, παραβαίνει βασική αρχή, σύμφωνα με την οποία το δευτεροβάθμιο όργανο εκδίκασης οφείλει να βρίσκεται σε υπερκείμενο επίπεδο και να μη συμμετέχει ο αρχικός κριτής.

Ως προς διατάξεις του άρθρου 8: «Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων», επισημαίνουμε ενδεικτικά τα εξής:

1. Στην κατηγορία ΙΙ - Άσκηση του έργου της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών:

Α) Κριτήριο της ανάλυσης των επιμορφωτικών αναγκών και των διαδικασιών αξιολόγησης.

 

Δημιουργούνται ερωτηματικά για το τι ακριβώς σημαίνει:

-          Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογεί πλημμελώς τους εκπαιδευτικούς;

-          Προβλέπει και προλαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αξιολόγησης και διαμεσολαβεί με οξύνοια;

-          Εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της;

Β) Κριτήριο της διαδικασίας υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που συνδέεται με την αξιολόγηση.

Δημιουργούνται ερωτηματικά για το τι ακριβώς σημαίνει:

-          Ο Σ.Σ. προβλέπει και προλαμβάνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της επιμόρφωσης;

-          εφαρμόζει καινοτόμες ή πιο αποτελεσματικές μεθόδους επιμόρφωσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών;

2.    Στην κατηγορία ΙΙΙ - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη:

-- Ο Σχολικός Σύμβουλος κρίνεται επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για τον διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.

-- Ο Σ.Σ. κρίνεται πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2), τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχος δεύτερου ή και τρίτου βασικού πτυχίου ή έχει μετεκπαιδευτεί σε Διδασκαλείο ή διαθέτει βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη και τον πολιτισμό από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα.

β) Διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Ι ή ΙΙ.

γ) Γνωρίζει μία, τουλάχιστον, ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.

δ) Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. ή στις Σ.ΕΛ.Δ.Ε.

ε) Υπήρξε ή είναι υπότροφος του Ι.Κ. Υ.

Οι προϋποθέσεις (α), (δ) και (ε) είναι φανερά φωτογραφικές διότι:

α. Είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Σχολικών Συμβούλων δεν είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. ή στις Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. γιατί η είσοδος στο πρόγραμμα γίνονταν με κλήρωση και αφορούσε σε ένα πολύ μικρό αριθμό ετησίως. Οι Σχολές αυτές έχουν παύσει να λειτουργούν εδώ και χρόνια, οπότε το προσόν αυτό δεν μπορεί κανείς πλέον να το αποκτήσει και όσοι το κατέχουν είναι ελάχιστοι.

β. Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. έχουν ελάχιστοι και επί πλέον είναι απορίας άξιο γιατί είναι προσόν και μάλιστα δυνητικά καθοριστικό.

γ. Είναι απαξιωτικό για τις σπουδές της συντριπτικής πλειοψηφίας των Σ.Σ. να θεωρείται προσόν ακόμα και μια βεβαίωση σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη και τον πολιτισμό από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα, αλλά όχι για παράδειγμα στη γλώσσα, στην ιστορία, στα μαθηματικά ή στη φυσική.

δ. Είναι πρωτάκουστο βεβαιώσεις και δεύτερο πτυχίο, να υπερκαλύπτουν Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά !

 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι:

- Δεν λαμβάνεται υπόψη η διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΠΕΚ.

- Δεν λαμβάνονται υπόψη προγράμματα εκατοντάδων ωρών, όπως τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), Μαθησιακές Δυσκολίες, εκτεταμένα επιμορφωτικά προγράμματα Πανεπιστημίων σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα κτλ.

- Άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης.

 

-- Ο Σ.Σ. κρίνεται εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του τρεις (3), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης κλίμακας και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.

 

Είναι πρωτοφανές και αναξιοκρατικό:

- Η εξομοίωση ενός Μεταπτυχιακού με ένα Διδακτορικό!

- Ο επί της ουσίας αποκλεισμός από την βαθμίδα του «εξαιρετικού» συνάδελφων Σ.Σ. που διαθέτουν περισσότερους από ένα μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικά και μάλιστα της ειδικότητάς τους, αλλά δεν είχαν την πρόνοια να πάρουν βεβαιώσεις στην τέχνη και τον πολιτισμό ή δεύτερο πτυχίο!

 

Επιπρόσθετα υπάρχουν παράπλευρα ζητήματα της αξιολόγησης, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών διοικητικής υποστήριξης, οικονομικής κάλυψης που απαιτούν οι μετακινήσεις αξιολογητών, καθώς και θεσμικής θωράκισης κατά την άσκηση των αξιολογικών τους καθηκόντων.

 

Από όσα παραπάνω ενδεικτικά παρατέθηκαν, είναι φανερό ότι η χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις εφαρμογή του ΠΔ, αντί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, θα προωθήσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, που θα επιδράσει αρνητικά στο όποιο παιδαγωγικό κλίμα επικρατεί σήμερα στα σχολεία της χώρας.

Για το λόγο αυτό απαιτούνται ουσιώδεις βελτιώσεις ώστε να καταστήσουν την αξιολόγηση λειτουργική και αποτελεσματική, καθώς και βοηθό και σύμμαχο του εκπαιδευτικού και όχι απειλή της υπόστασής του. 

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 19:30 στο 12ο Δ.Σ. (Μαρασλή34Α)

Προβολή ταινίας
από την κινηματογραφική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κέρκυρας
«Η Ζωή του Μπράιαν / Ενας Προφήτης μα τι Προφήτης! (1979) » την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στις 19:30 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας (Μαρασλή 34Α ).


Η Ζωή του Μπράιαν / Ενας Προφήτης μα τι Προφήτης! (1979)
Αγγλικός Τίτλος: Life of Brian / Monty Python`s Life of Brian
Είδος: Κωμωδία
Διάρκεια: 94'
Γλώσσα: Αγγλικά, Λατινικά
Χώρα: Αγγλία
Υπόθεση
O Mπράιαν γεννήθηκε σε ένα στάβλο την ημέρα των Χριστουγέννων, ακριβώς δίπλα στο στάβλο που γεννήθηκε... ξέρετε ποιος. Οι Τρεις Μάγοι με τα Δώρα φτάνουν στο στάβλο του και τα αποθέτουν στην ποδιά του, όταν, όμως, το αστέρι προχωρά, καταλαβαίνουν το λάθος τους και παραδίδουν τα δώρα τους στον διπλανό στάβλο. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής του Μπράιαν: πάντα κατά λάθος, όλοι νομίζουν πως είναι ο Μεσσίας. Το πρόβλημα είναι πως εκείνος δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να τους πείσει πως δεν πρέπει και να... σταυρωθεί κατά λάθος!
Προκλητικά απολαυστική! Πραγματική κωμωδία… Μια ταινία που δεν πέρασε απαρατήρητη στα τέλη του ’70, όταν έκανε την παρθενική της εμφάνιση, αφού δίχασε -και ακόμη διχάζει- τους ανθρώπους χωρίζοντας τους σε θρησκευόμενους και βαθιά θρησκόληπτους.
Μια από τις πιο τολμηρές φαρσοκωμωδίες καταστάσεων που γεννήθηκε το 1979 από τους Python για να ταράξει τα λιμνάζοντα θρησκευτικά νερά.
Αυτός ο Προφήτης, που είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα Βρετανικά φιλμ, σε φέρνει αντιμέτωπο με το χιούμορ σου, τη σάτιρα, την πίστη σου αλλά και όλα όσα σου έχουν μάθει από μικρό παιδί. Το αριστούργημα που σκηνοθέτησε ο Τέρι Τζόουνς μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε εκτός από βλάσφημο. Στην πραγματικότητα μόνο αν κάποιος έχει ακλόνητη πίστη μπορεί να παρακολουθήσει την ταινία και να γελάσει με την ψυχή του, αφού δεν αφηγείται την ζωή του Χριστού αλλά του Μπράιαν (Graham Chapman) που απλά έτυχε να γεννηθεί την ίδια νύχτα με τον Ιησού αλλά… στο δίπλα στάβλο! Τα αιώνια υπαρξιακά ερωτήματα διακωμωδούνται με μοναδικό τρόπο μέσα από τις κραυγές του Μπράιαν πως δεν είναι ο Μεσσίας αλλά ένας Εβραίος στραβομύτης, ένας οδοιπόρος της Ερυθράς Θάλασσας και είναι περήφανος γι’ αυτό!Είναι απλά ο Μπράιαν ο Ναζωραίος και ακόμη και τη στιγμή της σταύρωσης του βλέπει μόνο τη θετική πλευρά της ζωής τραγουδώντας «Always Look On The Bright Side Of Life»…

Κινηματογραφική Ομάδα ΣΕΠΕ Κέρκυρας

Πληροφορίες: E. Mαλαχά 6946125473

Τρίτη 16 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προβολή της ταινίας της κινηματογραφικής ομάδας του συλλόγου μας για την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 αναβάλλεται για την επόμενη Τετάρτη 24 Απριλίου 2013. Θα σταλεί σχετική ανακοίνωση.Η Κινηματογραφική Ομάδα ΣΕΠΕ Κέρκυρας

Πληροφορίες: E. Mαλαχά 6946125473


Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

ΑΠΡΙΛΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ 19/4/2013ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2013ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4/2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΚΑΛΕΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας με αφορμή το θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καλεί σε σύσκεψη τους διευθυντές και τους προϊστάμενους των σχολείων (δημοτικών, νηπιαγωγείων) και τους σχολικούς συμβούλους, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να οργανώσουμε συλλογικά τη στάση μας απέναντι στις εξελίξεις. Η σύσκεψη θα γίνει την
Τετάρτη 17 του Απρίλη
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας
στις 18:00

Βελισσαρίου 7, Κέρκυρα Τ.Κ. 491 00 Τηλ. & FAX: 26610 30834
Web site: http://sepekerkyras.blogspot.gr/ e-mail: sepekerkyra@yahoo.gr

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/4/2013 ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΕΠΕ-ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΣΕΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ 08/04/2013Το Υπουργείο Παιδείας με σχετικό έγγραφο (44506/Δ4/02/04/2013) που απέστειλε στους περιφερειακούς δ/ντες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρει, πως «μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό». Μάλιστα, αποστέλλονται και πίνακες στα σχολεία με στήλη η οποία αναφέρει τι οργανικότητα θα έπρεπε να έχει κάθε σχολική μονάδα βάσει του μαθητικού της δυναμικού.

Είναι φανερό που στοχεύουν, σαρωτικές συμπτύξεις – συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων άμεσα και χάσιμο οργανικών θέσεων, οι οποίες ξεκινούν από την Α/θμια και θα συνεχιστούν στη Β/θμια στα πλαίσια υλοποίησης των στόχων βίαιης μετακίνησης εκπαιδευτικού προσωπικού, μετατάξεων και τελικά απολύσεων (είναι δηλωμένη η κυβερνητική δέσμευση για απολύσεις 25000 δημοσίων υπαλλήλων εντός του 2013).

Η εξέλιξη αυτή προφανώς θα επιδεινώσει την ήδη τραγική κατάσταση στην δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας. Αυτό είναι το νέο σχολείο της αγοράς, της ημιμάθειας και των επιχειρήσεων. Φτάνει πια! Η μόρφωση είναι δικαίωμα όχι εμπόρευμα. Εδώ και τώρα να αποσύρει το Υπουργείο Παιδείας το εν λόγω έγγραφο.

* Καμία σύμπτυξη – συγχώνευση τμημάτων.
* Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών.
* Διεκδικούμε έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των οξυμένων άμεσων αναγκών των σχολείων.
* Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και εποπτικά μέσα για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
* Ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας για όλα τα παιδιά.
Τα ΔΣ ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ Κέρκυρας καλούν τους συναδέλφους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 10/04/2013 στις 12 μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων. Για το ΣΕΠΕ Κέρκυρας έχει προκηρύξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία τρίωρη στάση για το παραπάνω θέμα, για δε την ΕΛΜΕ θα διακοπεί η Γενική Απολογιστική Συνέλευση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ως άνω δράση.Για την ΕΛΜΕ Κέρκυρας Για το ΣΕΠΕ Κέρκυρας

Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ για την ΤΡΙΤΗ 9/4/2013

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας με αφορμή τον Απρίλιο- "μήνα Ειδικής Αγωγής", όπως έχει ονομαστεί από διάφορους φορείς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποφάσισε να σας καλέσει στη διαμόρφωση μίας κοινή εκδήλωσης- συζήτησης. Ο σύλλογός μας, συνεπής στη δράση του σχετικά και με αυτό το ευαίσθητο κοινωνικά θέμα που αφορά άμεσα όλους μας, θεωρεί πως τα προβλήματα και η νέα πραγματικότητα που έρχεται από την επόμενη σχολική χρονιά για το δημόσιο σχολείο δε μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους και πάνω απ' όλα άπραγους. Έτσι, προτείνει να γίνει μία εκδήλωση την Παρασκευή 19/4/2013. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα έχει αποφασιστεί και η κινητοποίηση- διαμαρτυρία των φορέων ειδικής αγωγής έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Τη διαμαρτυρία στηρίζουν και συμμετέχουν πάρα πολλές οργανώσεις και φορείς εκπαιδευτικών, ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή, γονέων, αναπήρων κλπ, ενδεικτικά αναφέρουμε τους φορείς ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΕΣΕΑ και ΣΑΤΕΑ.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε όλους τους εκπροσώπους φορέων της εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής της Κέρκυρας που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες την ΤΡΙΤΗ 9/4 και ώρα 19:00 στο ΚΕΔΔΥ Ν.Κέρκυρας. Σκοπός της συνάντησης είναι να καθορίσουμε από κοινού τη δράση μας την Παρασκευή 19/4 στα πλαίσια του Απριλίου- "μήνα Ειδικής Αγωγής".